Announcements

Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 21 September 2018, 1:39 PM
 

Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời): từ ngày 24/9-7/10 lớp tin học P303D1 sẽ chuyển lên học tại P. 407D1