Announcements

Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 12 October 2018, 8:03 AM
 

Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục HTCPHT theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015,2016,2017,2018 (xem file đính kèm):

1/ Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục HTCPHT theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015,2016,2017,2018;

2/ Mẫu đơn