Announcements

Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 6 November 2018, 1:35 PM
 

Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại):

Địa điểm thi: P. 614C (STT 1 - 38)
P. 714C (STT 39 - 75)
(xem STT tại danh sách kèm theo, SV KHÔNG tự ý đổi ca thi)

Thời gian: 18h00' - 19h20'

Đề nghị SV có mặt trước giờ thi ít nhất 10'. SV đến muộn sau 15' KHÔNG được vào thi.