Announcements

[Đăng ký tín chỉ K17]

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[Đăng ký tín chỉ K17]
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 November 2018, 8:30 AM
 

[Đăng ký tín chỉ K17]

Chuẩn bị cho đăng ký tín chỉ học kỳ 2, các em cần tham khảo chương trình ngành học của mình để nắm được những môn sắp học, môn điều kiện tiên quyết, những định hướng chuyên ngành mà mình có thể chọn... Nếu chưa hiểu có thể tham khảo ý kiến của cố vấn học tập của mình.

http://qldt.hanu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1034&fbclid=IwAR24cVzln0ymB7k6dI8Qttjid8MX1TXXRQscWpTaJtetj0ClcvCFGUCu9lc