Announcements

Thông báo danh sách thi lớp học lại môn PPL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn PPL
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 29 November 2018, 1:52 PM
 
  • Thời gian: 17h30 - 19h00 ngày 29/11/2018
  • Địa điểm: 608C
Sinh viên đến muộn 15p sau khi phát đề không được vào phòng thi.