Announcements

Thông báo danh sách thi lớp học lại môn SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn SEG
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 29 November 2018, 1:52 PM
 
  • Thời gian thi: 8h00 - 10h00 ngày 01/02/2018
  • Địa điểm thi: 402E và 405E
Sinh viên đến muộn 15p sau khi phát đề không được vào phòng thi.