Announcements

Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 3 December 2018, 7:42 AM
 

Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018 (xem file đính kèm)