Announcements

Thông báo danh sách thi lại SAD Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại SAD Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 6 December 2018, 7:46 AM
 

  • Địa điểm: 608C
  • Thời gian: 18h00 - 19h30, Thu, 06/12/2018
Sinh viên đến muộn quá 15' sau khi phát đề thi không được vào phòng thi.