Announcements

Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn AIT K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn AIT K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 17 December 2018, 8:40 AM
 
  • Phòng thi: 712C, 708C
  • Thời gian:
  1. Ca 1: 13h00 - 14h00
  2. Ca 2: 14h10 - 15h10
Sinh viên đến muộn 15' sau khi phát đề không được vào phòng thi.