Announcements

Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn SEG K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn SEG K16
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 December 2018, 1:38 PM
 
  • Phòng thi: 712C, 302E, 305E
  • Thời gian: 8h-10h
Sinh viên đến muộn 15' sau khi phát đề không được vào phòng thi.