Announcements

Danh sách chia ca thi môn POP K17 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn POP K17 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 6 January 2019, 4:24 PM
 

  • Phòng thi: 410C và 412C
  • Thời gian: ngày 07/01/2019
  1. Ca 1: 08h00 - 09h00
  2. Ca 2: 09h05 - 10h05
  3. Ca 3: 10h10 - 11h10