Announcements

Danh sách thi lại môn AIT K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách thi lại môn AIT K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 8 January 2019, 5:32 PM
 

Danh sách chia ca thi lại môn AIT của K16 + Redo

  • Phòng thi: 712C
  • Thời gian: 09/01/2019
  1. Ca 1: Từ 13h00 - 14h00
  2. Ca 2: Từ 14h10 - 15h10
Sinh viên xem danh sách chia ca ở file đính kèm và không được đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 10' sau khi phát đề không được vào phòng thi.