Announcements

Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 10 January 2019, 2:11 PM
 

Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16

  • Phòng thi: 708C
  • Thời gian: 11/01/2019
  1. Ca 1: Từ 07h30 - 09h40
  2. Ca 2: Từ 09h40 - 11h50
Sinh viên xem danh sách chia ca ở file đính kèm và không được đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 10' sau khi phát đề không được vào phòng thi.