Announcements

Danh sách chia ca thi môn PR1 K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn PR1 K17
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 10 January 2019, 10:11 PM
 
  • Phòng thi: 708C, 712C
  • Thời gian: ngày 11/01/2019
  1. Ca 1: từ 13h - 14h
  2. Ca 2: từ 14h10 - 15h10
Sinh viên xem danh sách chia ca ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 10' sau khi phát đề không được vào phòng thi.