Announcements

Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 19 February 2019, 8:20 AM
 

Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016:
http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/221-tai-chinh/4355-ve-viec-thu-hoc-phi-ky-2-nam-hoc-2018-2019-doi-voi-he-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy-khoa-2015-2016.html