Announcements

Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 28 February 2019, 1:22 PM
 

Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015:
http://daotao.hanu.vn:8081/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/1840-11/1/lich-kiem-tra-danh-gia-va-xep-loai-the-luc-cho-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-2015.ptu?fbclid=IwAR3bankn16hZnjjjOMnvuQfvhyT21a4C2sx2YnacuU1glV3RE59D_MkmrS4