Announcements

[K16] LỊCH TEST KỸ NĂNG 4.6

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
[K16] LỊCH TEST KỸ NĂNG 4.6
by TRINH BAO NGOC - Monday, 3 June 2019, 10:41 AM
 

CÓ THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG BÁO TUẦN TRƯỚC. CHÚ Ý.


Dear all,

Để chuẩn bị cho quá trình thực tập được tốt, công ty GMO Runsystem giúp Khoa kiểm tra năng lực sinh viên. Lịch test như sau:


Địa điểm: 101C

Tất cả sinh viên đều bắt đầu: 13:30

Bài thi của sv xin đi thực tập sớm sẽ dài hơn và có phỏng vấn


Chú ý: mang laptop, chuẩn bị kết nối 3-4G và sẵn sàng chia sẻ với nhau