Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn PMA K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn PMA K17
by Phương Hoàng Việt - Monday, 3 June 2019, 3:34 PM
 
  • Địa điểm thi: 608C và 612C
  • Thời gian thi: thứ 3 ngày 04/06/2019
      - Ca 1: từ 13h00
      - Ca 2: từ 14h35
Danh sách chia ca từng phòng sinh viên xem ở file đính kèm.