Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi môn DSA K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn DSA K17
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 June 2019, 9:27 AM
 
  • Địa điểm thi: 406C & 410C
  • Thời gian thi: thứ 4 ngày 05/06/2019
     - Ca 1: từ 13h00 - 14h00
     - Ca 2: từ 14h00 - 15h00
     - Ca 3: từ 15h00 - 16h00