Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn WEB K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 6 June 2019, 9:03 AM
 
  • Thời gian thi: thứ 5, 06/06/2019
      - Ca 1: Từ 13h00 - 14h30
      - Ca 2: Từ 14h35 - 16h05
  • Địa điểm thi: 608C & 612C
Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.