Announcements

Thông báo v/v nộp khóa luận cho Thư viện

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp khóa luận cho Thư viện
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 6 June 2019, 3:15 PM
 

Thông báo v/v nộp khóa luận cho Thư viện:
Đề nghị các sinh viên K15 làm khóa luận TN nộp khóa luận cho Thư viện trước thứ Hai, ngày 10/6/2019 để đủ kiều kiện xét TN.

YÊU CẦU NỘP CHO THƯ VIỆN:
  1. 03 bản in khóa luận (đóng bìa cứng, khổ A4)
  2. 01 đĩa CD chứa bản mềm khóa luận

YÊU CẦU NỘP CHO KHOA: 01 BẢN IN KHÓA LUẬN (ĐÓNG BÌA CỨNG, KHỔ A4)
Sau khi nộp cho Thư viện, SV nộp lại tờ biên nhận đã nộp khóa luận cho VPK trước thứ Tư ngày 11/6/2019.