Announcements

Thông báo danh sách thi môn JAV lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn JAV lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 13 June 2019, 10:00 AM
 

Môn JAV lớp học lại sẽ thi vào sáng thứ 6 ngày 14/06/2019 từ 8h30

Phòng thi 608C