Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi môn CNE K17 + Redo NAT

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn CNE K17 + Redo NAT
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 12 June 2019, 2:08 PM
 

Thông báo danh sách chia ca thi môn CNE K17 + Redo NAT

  • Địa điểm thi: 410C, 412C
  • Thời gian thi: thứ 5 ngày 13/06/2019
   - Ca 1: từ 13h00 - 14h00
   - Ca 2: từ 14h05 - 15h05
   - Ca 3: từ 15h10 - 16h10
Danh sách chia ca cụ thể sinh viên xem ở file đính kèm