Announcements

Thông báo v/v cập nhật thời khóa biểu cho khóa 17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v cập nhật thời khóa biểu cho khóa 17
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 18 August 2019, 1:50 PM
 

Hiện tại, sau khi cập nhật 2 lớp bổ sung cho môn DBS và WPR, thời khóa biểu của sinh viên K17 đã được update. Trong đó:

  • 1 số sinh viên đăng ký môn DBS muộn môn DBS sau ngày 08/08 đã được chuyển sang lớp DBS05 do lớp 3 lớp DBS03, 01 và 04 quá tải.
  • Điều chỉnh về danh sách sinh viên của môn CGR cho cân bằng sĩ số.
  • Điều chỉnh danh sách môn EBU và MUL.
  • 1 số sinh viên đã làm đơn nhưng không điều chỉnh được môn học do trùng lịch môn chung không điều chuyển được.
Sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân, trong trường hợp có thắc mắc sinh viên lên VPK P210C để được giải đáp.