Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 20 August 2019, 2:17 PM
 

Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại

Thời hạn phúc tra: 11h ngày 22/08/2019