Announcements

Danh sách chia lớp SEG học lại kì 1, 2019-2020

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia lớp SEG học lại kì 1, 2019-2020
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 3 September 2019, 10:14 AM
 

Danh sách chia lớp SEG học lại kì 1, 2019-2020 (xem file đính kèm).

Đề nghị SV học đúng lớp đã được chia, nếu không sẽ không được tính điểm danh.