Announcements

Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 24 December 2019, 10:07 AM
 

Học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa mở các môn theo định hướng như sau:

Định hướng Hệ thống thông tin
  • Môn bắt buộc
- Chuyên đề 2 (61FIT3SS2)
- Tương tác người và máy (61FIT3HCI)
- Thiết kế hệ thống thông tin (61FIT3ISD)
  • Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 môn)
- Khai phá dữ liệu lớn (61FIT3BDM)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (61FIT3DBM)
- Phân tích yêu cầu phần mềm (61FIT3REQ)
- An ninh mạng (61FIT3NSE)
Định hướng Công nghệ phần mềm
  • Môn bắt buộc
- Chuyên đề 2 (61FIT3SS2)
- Công nghệ phần mềm 2 (61FIT3SE2)
- Đảm bảo chất lượng phần mềm (61FIT3SQA)
  • Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 môn)
- Khai phá dữ liệu lớn (61FIT3BDM)
- Tương tác người và máy (61FIT3HCI)
- Internet và dịch vụ Web (61FIT3IWS)
- Phân tích yêu cầu phần mềm (61FIT3REQ)
- Lập trình cho thiết bị di động (61FIT3MPR)
Định hướng Mạng
  • Môn bắt buộc
- Chuyên đề 2 (61FIT3SS2)
- An ninh mạng (61FIT3NSE)
- Internet và dịch vụ Web (61FIT3IWS)
  • Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 môn)
- Khai phá dữ liệu lớn (61FIT3BDM)
- Thiết kế hệ thống thông tin (61FIT3ISD)
- Phân tích yêu cầu phần mềm (61FIT3REQ)