Announcements

Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K18
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 24 December 2019, 10:12 AM
 

Học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khoa sẽ mở 7 môn cho khóa 2018 bao gồm:

  • Môn bắt buộc
- Xác suất thống kê (61FIT2PST)
- Quản lý dự án (61FIT2PMA)
- Lập trình 2 (61FIT2PR2)
- Mạng máy tính (61FIT2CNE)
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (61FIT2DSA)
  • Môn tự chọn (chọn ít nhất 1 môn)
- Hệ thống nhúng (61FIT2ESY)
- Nhập môn an toàn thông tin (61FIT2IIS)