Announcements

Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 3 March 2020, 7:24 AM
 

Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020:

Phòng CTSV&QHDN gửi:

1. Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020;

2. Mẫu đơn.

Đề nghị các SV thuộc đối tượng trên hoàn thiện hồ sơ và nộp cho P. CTSV&QHDN trước ngày 20/3/2020.