Announcements

Thông báo điểm EBU K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm EBU K17
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 4 March 2020, 7:53 AM
 

Thông báo điểm EBU K17

Hạn phúc tra: 16h, 06/03/2020