Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 19 March 2020, 10:01 AM
 

Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ thầy Ngọc qua email: ngoctb@hanu.edu.vn