Announcements

Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 24 March 2020, 9:09 AM
 

Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo

Sinh viên gửi đơn phúc tra qua email: phuonghv@hanu.edu.vn

Deadline 26/03/2020