Announcements

Thông báo về thực tập

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Thông báo về thực tập
by TRINH BAO NGOC - Wednesday, 25 March 2020, 4:50 PM
 

Dear all,

Nhằm thống kê, đối chiếu tình trạng thực tập, đề nghị sinh viên K16 và các khóa khác đang thực tập điền nhanh vào khảo sát ngắn này. Nếu bạn nào không điền đầy đủ vào khảo sát,  việc thông tin thực tập và đánh giá môn học bị thất lạc sẽ nằm ngoài trách nhiệm của khoa.

Survey: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuDIH_yKIerPOwM7LWzuwKktr8liw10p9QpojamW4PXUo_Q/viewform?usp=pp_url

Thank you.

Ngoctb