Announcements

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 May 2020, 7:22 AM
 

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020:
http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/4876-thong-bao-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-hanu-test-chuan-dau-ra-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-khoa-2016-2020.html