Announcements

Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2019-2020 của sinh viên K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2019-2020 của sinh viên K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 18 May 2020, 1:45 PM
 

Để hoàn thành chương trình thực tập, đề nghị sinh viên viết báo cáoxin đánh giá của nơi thực tập theo mẫu trong files đính kèm và nộp tại Văn phòng khoa (phòng 201C).

Thời hạn nộp báo cáo và form đánh giá: Từ ngày 20/05 - 16h ngày 01/06/2020. 

  • Các chú ý:

- 2 files đính kèm bao gồm mẫu báo cáo và form đánh giá của đơn vị thực tập.

- Báo cáo thực tập phải viết bằng tiếng Anh theo mẫu, trang cuối có xác nhận của đơn vị thực tập (họ tên, chức vụ, chữ ký của người đại diện và dấu của đơn vị thực tập).

- Không có quy định chính thức về số trang của báo cáo thực tập. Thông thường một báo cáo thực tập của sinh viên các khóa trước có số trang dao động từ 13 - 20 trang.

- Form đánh giá phải được điền đầy đủ thông tin và có dấu giáp lai của đơn vị thực tập trên các trang.

Ngoài ra sinh viên nộp kèm bản mềm hoặc bản cứng tài liệu về công việc đã làm trong quá trình thực tập: (mô tả, chương trình, phụ lục, sản phẩm ...) để phục vụ cho việc chấm báo cáo thực tập.