Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 30 June 2020, 10:05 AM
 

Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại

Phúc tra: sinh viên gửi email qua địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn

Hạn đến 11h ngày 02/07/2020