Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 2 July 2020, 3:27 PM
 

Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại

Sinh viên thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Ngọc qua email: ngoctb@hanu.edu.vn