Announcements

Danh sách chia phòng môn SQA K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng môn SQA K17
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 12 July 2020, 6:06 PM
 

Danh sách chia phòng môn SQA K17

Địa điểm thi: 708C, 712C

Thời gian thi: 9h30 - 11h00

Danh sách phòng chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.