Announcements

Danh sách chia phòng môn PR2 K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng môn PR2 K18
by Phương Hoàng Việt - Monday, 13 July 2020, 10:57 AM
 

Danh sách chia phòng môn PR2 K18

Địa điểm thi: 608C, 708C, 712C

Thời gian thi:

  • Ca 1: 8:00 - 10:00
  • Ca 2: 10:10 - 12:10
Danh sách chi tiết các phòng thi sinh viên xem ở file đính kèm.