Announcements

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 22.11.2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 22.11.2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 2 November 2020, 2:44 PM
 
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 22.11.2020: http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/5141-thong-bao-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-hanu-test-chuan-dau-ra-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-khoa-2017-2021-ky-thi-ngay-22-11-2020.html