Announcements

Thông báo v/v hủy và nới sĩ số các lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v hủy và nới sĩ số các lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 6 January 2021, 9:39 PM
 

Sau đợt đăng ký học phần từ ngày 22-27/12/2020, một số lớp không có sinh viên đăng ký hoặc sĩ số ít không đủ điều kiện để mở lớp. Để lọc lại danh sách lớp cho sinh viên đăng ký bổ sung vào ngày 07/01/2021 và chốt thời khóa biểu cho học kỳ tới, khoa đã hủy những lớp sau:

STT Mã môn học Tên môn học Nhóm Tổ TH
1 61FIT3BDM Khai phá dữ liệu lớn 01 03, 04, 07
2 61FIT3SS2 Chuyên đề 2 08  
3 61FIT4MLA Học máy và ứng dụng 01 01,02
4 61FIT4ATI Các chủ đề mới trong CNTT 01 01,02
5 61FIT2CNE Mạng máy tính 01 02
6 61FIT3SE2 Công nghệ phần mềm 2 01 04
7 61FIT3SQA Đảm bảo chất lượng phần mềm 01

01

Ngoài ra, khoa có mở thêm 1 lớp IWS03 và tăng sĩ số 1 số lớp. Sinh viên đã bị hủy lớp/học phần có thể đăng ký vào những lớp còn lại.