Announcements

Thông báo v/v chuyển lịch thi môn PR1 và lịch thi môn AIN

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v chuyển lịch thi môn PR1 và lịch thi môn AIN
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 7 January 2021, 7:15 PM
 

Thông báo v/v chuyển lịch thi môn PR1 và lịch thi môn AIN

  • Môn PR1 sẽ chuyển lịch thi từ sáng ngày 09/01/2021 sang chiều ngày 16/01/2021 từ 13:30
  • Môn AIN sẽ thi hết môn vào chiều ngày thứ 4, 13/01/2021 từ 17:00
Danh sách chia phòng và phòng thi cụ thể sẽ được thông báo sau.