Announcements

Thông báo v/v thi môn ATI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi môn ATI
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 14 January 2021, 1:35 PM
 

Thông báo v/v thi môn ATI

  • Thời gian: thứ 7, 16/01/2021, từ 8:00
  • Địa điểm: P417C
Thời gian thi theo lớp/nhóm sinh viên kiểm tra ở course môn học