Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi môn PR1

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn PR1
by Phương Hoàng Việt - Friday, 15 January 2021, 3:30 PM
 

Thông báo danh sách chia ca thi môn PR1

  • Thời gian: thứ 7, 16/01/2021
    • Ca 1: từ 13:30 - 15:00
    • Ca 2: từ 15:05 - 16:35
  • Địa điểm: P.608C, 612C, 708C, 712C
Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.