Announcements

Quyết định số 118/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định số 118/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 22 January 2021, 2:41 PM
 

Quyết định số 118/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy cho 153 sinh viên hệ Chính quy, khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước đã hoàn thành chương trình học tập, đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế và các quy định của Trường Đại học Hà Nội:
http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/5288-qd-cong-nhan-tot-nghiep-va-cap-bang-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-2016-2020-dot.html?fbclid=IwAR2vpEiJZUvWhQuG1mBh_ABMCr8I5QFdbnI-yWuhkK1tOdxx7kelrKiVZMs