Announcements

Thông báo điểm môn NPR

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn NPR
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 January 2021, 4:08 PM
 

Thông báo điểm môn NPR

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với cô Thảo. Deadline đến hết ngày thứ 2, 25/01/2021