Announcements

Thông báo điểm môn JSD

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn JSD
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 January 2021, 4:09 PM
 

Thông báo điểm môn JSD

Sinh viên thắc mắc về điểm nộp đơn phúc tra tại VPK, P210C. Deadline đến 16:00, thứ 2, 25/01/20201