Announcements

Thông báo điểm môn SPM

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn SPM
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 January 2021, 4:10 PM
 

Thông báo điểm môn SPM

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Long. Deadline đến hết ngày thứ 2, 25/01/2021