Announcements

Thông báo điểm môn POP

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn POP
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 January 2021, 4:12 PM
 

Thông báo điểm môn POP

Sinh viên thắc mắc về điểm liên hệ với thầy Khánh. Deadline đến hết ngày thứ 2, 25/01/2021