Announcements

Thông báo điểm môn DBS

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn DBS
by Phương Hoàng Việt - Monday, 25 January 2021, 3:27 PM
 

Thông báo điểm môn DBS

Sinh viên thắc mắc về điểm nộp đơn phúc tra tại VPK. Deadline đến 16:00 ngày thứ 4, 27/01/2021.